Lotteriskatt för och 57430

Proposition om lotteriskatt m. Utredningen lämnade i juni sitt slutbetänkande SOU 56 Skatt på lotterier och spel. Utredningens sammanfattning bör fogas till detta protokoll som bilaga 1 och utredningens lagförslag bör fogas till protokollet som bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser nu att ta upp frågan om lagstiftning i anledning av utredningens betänkande. Inledningsvis redogör jag i avsnitt 2 kort för nuvarande beskattning. Jag tar i propositionen också upp en fråga om skattelättnader för bonusränta på ungdomsbosparande. Regeringen beslutade den 8 maj att inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om skatt på lotterier och lag om skatt på vinstsparande m.

Proposition 1991/92:1

Inom denna anvisning behandlas lotterier som omfattas av lotteriskattelagen och beskattningsrelaterade skyldigheter förut den som anordnar lotterier. I anvisningen behandlas därtill lotterier och tävlingar såsom inte omfattas av lotteriskattelagen och vilkas priser utgör skattepliktig förvärvsinkomst eller arvode för mottagaren. Anvisningen innehåller en summering av exempel på tillämpligheten av lotteriskattelagen på lotterier och lotterier som ej omfattas av lotteriskatt. Anvisningen har uppdaterats Lagändringen träder i kraft den 1 januari och ska vara inom kraft till utgången av